/ 4 نظر / 7 بازدید
لنگه کفشک

[لبخند][خمیازه][تعجب][سوال][ناراحت][چشمک][نیشخند][پلک][چشمک][گل][پلک][چشمک][گل] [لبخند][خمیازه][تعجب][سوال][ناراحت][چشمک][نیشخند][پلک][چشمک][گل][پلک][چشمک][گل] [لبخند][خمیازه][تعجب][سوال][ناراحت][چشمک][نیشخند][پلک][چشمک][گل][پلک][چشمک][گل] [گل][خمیازه][تعجب][گل][ناراحت][چشمک][گل][پلک][چشمک][گل][پلک][چشمک][گل][پلک][مغرور][گل][گل][گل][گل] [گل][خمیازه][تعجب][گل][ناراحت][چشمک][گل][پلک][چشمک][گل][پلک][چشمک][گل][پلک][مغرور][گل][پلک][مغرور][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][پلک][مغرور][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل] [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل] [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل]

ترمه

ممنون از تبریکت[گل][شوخی][گل][خجالت][گل][قلب][سبز][گل]

هر که دارد هوس کرببلا..

ما خدا را می خواهیم . چون كار از غیر او ساخته نیست . یا باید برویم پیش او ، كه خیلی سخت است . این كار مقرّبین است . یا حالی داشته باشیم كه او به پیش ما بیاید . فرمود : اگر دل شكسته داشتی ، آنجا خداست . سلام خسته نباشید از منتون استفاده کردیم . آپم... و منتظر نگاه ارزشمندتان. لطفا با نظر دادن ما رو در هر چه بهتر شدن این وب کمک کنید التماس دعا