عشق به گرمی آفتاب

سلامی به گرمی آفتاب و بزرگی عشق!! به وبلاگ ما خوش آمدید!

سه تـــایےهـــا
نویسنده : عاشق آفتاب - ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
 

سه تـــایےهـــا

سه چیـــزو بـــا احتیـــاط بـــردار

      قـــدم

      قلـــم

      قســـم

 

سه چیـــزو پـــاک نگـه دار

     جســـم

     لبـــاس

     خیـــالات

سه چیـــزو بـــه کـــار بگیـــر

      عقـــل

      همـــت

      صبـــر

سه چیـــزو آلـــوده نکـــن

      قلـــب

      زبـــان

      چشـــم

 

 

از سه چیـــز بپرهیـــز

      گنـــاه

      افســـوس

      جهالت

 

 

 

و سه چیـــزو هـــرگـــزفـــرامـــوش نکـــن

      خـــدا

      مـــرگ

      خـــودت